Gå till innehåll

Felanmälan

Steg 1/4 - Steg 1
 
1Steg 1
2Bilagor
3Granska
... 4
Ärende
Kontaktuppgifter
Om ni vill följa ärendet via Mina sidor så måste personnummer anges. Svar skickas inte vid felanmälningar, bara uppdatering av ärendets status.


Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tekniskanamnden@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.tekniskanamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vill du lämna "Felanmälan"?